A A A

Światopogląd i naukowe podejście do moralności

Warto, jak sądzę, zatrzymać się przy kwestiach światopoglądowych i rozważyć je na bardzo interesującym przykładzie, jakim jest stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do teorii ewolucji. Teoria ta w bardzo wielu punktach koliduje z wiarą chrześcijańską. Dard Lock w książce Evolutionary Theory and Christian Belief podsumowuje istniejącą na ten temat, dość zresztą obszerną literaturę. Omówione przez niego rozbieżności między ewolucjonistycznym i teologicznym punktem widzenia dotyczą przede wszystkim koncepcji człowieka i dlatego mają istotny < wpływ na dziedzinę tak od tej koncepcji zależną jak etyka. Uznanie człowieka za istotę będącą wytworem ewolucji, a więc pochodzącą od bezrozumnych, nie posiadających duszy zwierząt wyraźnie koliduje z prawdą objawioną; także bezpośrednie pogodzenie Pisma Świętego z teorią ewolucji wydaje się niemożliwe. Ponadto problematykę etyczną teoria ewolucji ujmuje nieco inaczej niż w aspekcie stosunku człowieka do Boga, i to jako Stwórcy.