A A A

Bezstronność

Istnieje w humanistyce problem bezstronności, który nabiera szczególnego znaczenia w przypadku rozważań z zakresu etyki. Zawsze humanista staje przed dylematem: osądzać czy rozumieć? Ponieważ chciałabym ewentualnie proponować Czytelnikowi to drugie, czyli rozumienie, część historyczna wydaje mi się konieczna dla wytworzenia możliwie pełnego obrazu rzeczywistości etycznej. Nie chodzi w tym szkicu o to, aby jak pogrobowy sędzia udzielać myślicielom dawno zmarłym pochwał i nagan, choć często trudno uniknąć tej pokusy. Słusznie powiedział bowiem Pascal: „Każdy udaje boga wyrokując: to jest dobre, a to złe". Chodzi jednak o to, aby przywołać przyszłość dla pełniejszego zrozumienia teraźniejszości.